گروه درسی پایه دوم شهرستان سمیرم

رنگين كمان

نمونه آزمون عملکردی دروس مختلف پایه دوم ابتدایی

آزمون عملکردی پایه دوم – درس ریاضی

الف) آزمون کتبی

1- ماه مهر چند روز است ؟ با دسته های ده تایی نشان بده.

2- به وسایل منزل نگاه کن. سپس فهرستی از وسایل جامد ، مایع و گاز را بنویس.

3- خوراکی ها ی مفید و غیر مفید  یک روز خو درا در جدول بنویس.

ب) آزمون شناسایی

4- چند تا از بچه های کلاس عینک ( یا کفش کتانی ) دارند؟ این عدد زوج است یا فرد؟

5- در جای خالی علامت مناسب بگذار.

80       980.                                                       821........... 812.


ج) آزمون شبیه سازی شده

6- ساعت چند است؟                                                  شکل ساعت

 

د) آزمون نمونه کار

7- شماره کفشت چند است؟ این شماره را بنویس و زوج یا فرد بودن آن را مشخص کن.

8- قیمت یک کیلو سیب زمینی و یک کیلو پرتقال را از بزرگترهایت بپرس و حالا حساب کن قیمت یک کیلو سیب زمینی و یک کیلو پرتقال روی هم چه قدر است؟

9- نام چند تابلوی راهنمایی و رانندگی که به شکل مثلث است را بنویس.

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي بنویسیم پایه دوم

نام و نام خانوادگی دانش آموز:...............            تاریخ:.................

مدت زمان آزمون:

شیوه ي اجرا: فردي    گروهی

هدف کلی: داستان نویسی

شرح فعالیت:

براي تصویر زیر یک داستان بنویسید. (قبل شروع به انتظاراتی که در جدول آمده توجه کنید)

والدین سنجی: لطفا این فهرست توسط پدر یا مادر تکمیل شود.

هدف                             

داستان نویسی

نشانه هاي یادگیري                                          خیلی خوب     خوب   قابل قبول    نیاز به تلاش بیشتر

 ۱- داستان از یک روند منطقی برخوردار است.

۲- منظور خود را به طور کامل نوشته است.

۳- در انتخاب جمله ها به زیبایی آنها توجه داشته است.

۴-  کلمات تازه را به درستی در جمله ها به کار برده است.

۵-  از نشانه هاي سجاوندي( نگارشی) به درستی استفاده کرده است.

۶- کلمات را به طور صحیح نوشته است.

۷-  در هنگام نوشتن عادات مطلوب را به کار می برد.(درست نوشتن، رعایت فاصله چشم با کاغذ- درست قلم گرفتن

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي بنویسیم پایه دوم

نام و نام خانوادگی دانش آموز:...............            تاریخ:.................

مدت زمان آزمون:

شیوه ي اجرا: فردي    گروهی

هدف کلی: داستان نویسی

شرح فعالیت:

براي تصویر زیر یک داستان بنویسید. (قبل شروع به انتظاراتی که در جدول آمده توجه کنید)

والدین سنجی: لطفا این فهرست توسط پدر یا مادر تکمیل شود.

هدف                             

داستان نویسی

نشانه هاي یادگیري                                          خیلی خوب     خوب   قابل قبول    نیاز به تلاش بیشتر

 ۱- داستان از یک روند منطقی برخوردار است.

۲- منظور خود را به طور کامل نوشته است.

۳- در انتخاب جمله ها به زیبایی آنها توجه داشته است.

۴-  کلمات تازه را به درستی در جمله ها به کار برده است.

۵-  از نشانه هاي سجاوندي( نگارشی) به درستی استفاده کرده است.

۶- کلمات را به طور صحیح نوشته است.

۷-  در هنگام نوشتن عادات مطلوب را به کار می برد.(درست نوشتن، رعایت فاصله چشم با کاغذ- درست قلم گرفتن 

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي بنویسیم پایه دوم

نام و نام خانوادگی دانش آموز:...............            تاریخ:.................

مدت زمان آزمون:

شیوه ي اجرا: فردي    گروهی

هدف کلی: داستان نویسی

شرح فعالیت:

براي تصویر زیر یک داستان بنویسید. (قبل شروع به انتظاراتی که در جدول آمده توجه کنید)

والدین سنجی: لطفا این فهرست توسط پدر یا مادر تکمیل شود

هدف                             

داستان نویسی

نشانه هاي یادگیري                                          خیلی خوب     خوب   قابل قبول    نیاز به تلاش بیشتر

 ۱- داستان از یک روند منطقی برخوردار است.

۲- منظور خود را به طور کامل نوشته است.

۳- در انتخاب جمله ها به زیبایی آنها توجه داشته است.

۴-  کلمات تازه را به درستی در جمله ها به کار برده است.

۵-  از نشانه هاي سجاوندي( نگارشی) به درستی استفاده کرده است.

۶- کلمات را به طور صحیح نوشته است.

۷-  در هنگام نوشتن عادات مطلوب را به کار می برد.(درست نوشتن، رعایت فاصله چشم با کاغذ- درست قلم گرفتن


ازمون عملکردی درس علوم پایه دوم

نام و نام خانوادگی :                             کلاس :                                 تاریخ :

 

هدف : سنجش تواناییی طبقه بندی دانه ها

وسایل:انواع دانه های مختلف مانند : لوبیا سفید ، قرمز ، گندم ، خرما ، آجیل ، ظروف یک بار مصرف .

فعالیت : به دانه های روی میز خود به دقت نگاه کنید و با توجه به شباهت ها و تفاوت های قابل مشاهده معیاری برای طبقه بندی در نظر بگیرید و آن ها را جدا کنید .

پرسش ها :

 دانه ها را در چند گروه می توان جدا کرد ؟

علت قرار گرفتن دانه ها در هر گروه چیست ؟

آیا می توان دانه ها را به صورت دیگری جدا کرد ؟

از این طبقه بندی چه چیزی یاد گرفتید ؟

معیارهای ارزش یابی :

همه دانه ها را بر اساس معیاری که در نظر گرفته اند صحیح جدا کرده اند ؟ ﷼

معیار صحیح انتخاب کرده اند اما دانه ها را بر اساس آن معیار طبقه بندی نکرده اند ؟ ﷼

نتوانسته اند معیاری انتخاب کنند و دانه ها را نیز نتواسنته اند طبقه بندی کنند ؟ ﷼

 

منابع : راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس ، دکتر محمد حسنی


   گردآورنده: سر گروه  درسی پايه دوم شهرستان سمیرم


[ پنجشنبه ۲۶ آبان۱۳۹۰ ] [ 14:53 ] [ بدرالسادات میری ]

[ ]